Ecclesiastes 1:1-18 - Enjoying Futility

The only way to enjoy this futile life is by submitting to God through Jesus Christ

Files
Sermon Audio